Loading
Câu hỏi và đáp án môn LLNN$PL số 3
HOTLINE: 0903 835 468
Thế mạnh của công ty

Sài Gòn Minh Luật - Tư vấn - Hướng dẫn - Thực hiện các Dịch vụ:

Tranh tụng (dân sự, hình sự, kinh tế- thương mại, hôn nhân gia đình...)

- Dịch vụ giấy tờ nhà đất

- Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

- Dịch vụ công chứng 

- Đại diện theo ủy quyền


 

 

 

 

 

 

Thứ tư, 29-6-2016

TƯ VẤN

Câu hỏi và đáp án môn LLNN$PL số 3 Print
Thứ sáu, 22 10 2010 10:38

Câu 11. Trình bày khái niệm, đặc điểm bộ máy Nhà nước xã hội chủ nghĩa?

a. Khái niệm:

Bộ máy Nhà nước  xã hội chủ nghĩa là hệ thống các cơ quan Nhà nước từ Trung ương tới địa phương được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc thống nhất, tạo thành cơ chế đồng bộ nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

b. Đặc điểm bộ máy Nhà nước xã hội chủ nghĩa:

- Tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước xã hội chủ nghĩa luôn bảo đảm sự tập trung thống nhất quyền lực.

- Quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Nhân dân sử dụng quyền lực thông qua hệ thống cơ quan do nhân dân trực tiếp hoặc gián tiếp bầu ra.

- Bộ máy Nhà nước xã hội chủ nghĩa nắm giữ không chỉ quyền lực chính trị mà còn cả các quyền lực về kinh tế và tinh thần (tư tưởng).

Báo cáo chính trị tại Đại hội toàn quốc lần IV của Đảng cộng sản Việt nam đã khẳng định: “Bộ máy Nhà nước vô sản không chỉ là một cơ quan cai trị. Nó còn là một cơ quan quản lý kinh tế, một bộ máy điều hành nền sản xuất xã hội”.

Câu 11. 3 đ; a. 1 đ; b. 2 đ

Câu 12. Trình bày nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam  ?

a.  Ở nước ta nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với Nhà nước là một nguyên tắc được quy định tại Điều 4 Hiến pháp 1992: "Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội"

- Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản giữ vai trò quyết định trong việc xác định phương hướng tổ chức và hoạt động của Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

- Là điều kiện quyết định để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia công việc của Nhà nước.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng còn nhằm giữ vững bản chất Nhà nước xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.

            b. Sự lãnh đạo của Đảng được thể hiện ở các mặt chủ yếu sau:

- Đảng vạch ra các chủ trương, đường lối, phương hướng lớn.

- Quy định những vấn đề quan trọng về tổ chức bộ máy Nhà nước, chỉ đạo quá trình xây dựng pháp luật để thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng thành pháp luật.

- Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan Nhà nước thực hiện theo đúng đường lối, chính sách của Đảng.

- Đào tạo cán bộ tăng cường cho bộ máy Nhà nước. Đảng lãnh đạo thông qua vai trò gương mẫu của đảng viên và các tổ chức Đảng trong Bộ máy Nhà nước.

- Đảng lãnh đạo Nhà nước nhưng không làm thay Nhà nước.

Để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, Đảng phải thường xuyên củng cố, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các đảng viên trong bộ máy Nhà nước.

Câu 12. 4 đ; a. 2 đ; b. 2 đ

Câu 13. Hệ thống chính trị là gì ? Đặc trưng của hệ thống chính trị  xã hội chủ nghĩa ?

a. Khái niệm hệ thống chính trị.

Hệ thống chính trị là cấu trúc của các quan hệ chính trị trong đó các thiết chế chính trị xã hội gồm Nhà nước, các đảng phái, các tổ chức xã hội tồn tại và hoạt động trong những mối liên hệ mật thiết.

- Về hình thức, hệ thống chính trị là hệ thống các cơ quan, tổ chức: Nhà nước, các tổ chức chính trị, các tổ chức xã hội.

- Về nội dung, hệ thống chính trị là cấu trúc của các quan hệ chính trị, là cơ chế thực hiện quyền lực chính trị.

b. Đặc trưng của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa.

- Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa đảm bảo tính thống nhất cao. Các tổ chức hoạt động hợp pháp và luôn có sự  liên hệ, tác động qua lại với nhau để đạt mục đích chung. Tính thống nhất của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa được quyết định bởi các yếu tố:

Các quan hệ kinh tế đều chịu sự chi phối có tính chất quyết định của sở hữu xã hội chủ nghĩa.

Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa có mục đích thống nhất.

Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản lãnh đạo.

- Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa quán triệt ở mức độ cao nguyên tắc quyền lực nhân dân.

-  Tính tích cực chính trị cao của quần chúng nhân dân lao động.

-  Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa không ngừng hoàn thiện và phát triển vì mục tiêu, giá trị xã hội chủ nghĩa.

Câu 13. 3 đ; a. 1 đ; b. 2 đ

Câu 14. Vị trí, vai trò của Nhà nước trong hệ thống chính trị ?

a. Khái niệm hệ thống chính trị.

Hệ thống chính trị là cấu trúc của các quan hệ chính trị trong đó các thiết chế chính trị xã hội gồm Nhà nước, các đảng phái, các tổ chức xã hội tồn tại và hoạt động trong những mối liên hệ mật thiết.

b. Vị trí, vai trò của Nhà nước trong hệ thống chính trị.

Trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, Nhà nước có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng. Nhà nước là trụ cột là trung tâm, là hạt nhân của hệ thống chính trị.

Vị trí vai trò của Nhà nước trong hệ thống chính trị xuất phát từ các yếu tố sau:

- Nhà nước là tổ chức biểu hiện tập trung nhất quyền lực nhân dân.

Vấn đề cốt tử của mọi cuộc cách mạng là vấn đề quyền lực. Nhân dân là chủ thể quyền lực nhưng nhân dân chỉ có thể thực hiện quyền lực thông qua Nhà nước, bằng Nhà nước.

- Nhà nước là tổ chức duy nhất trong hệ thống chính trị có quyền ban hành pháp luật. Thông qua cơ chế điều chỉnh pháp luật Nhà nước buộc toàn xã hội phải tuân theo ý chí của mình.

- Về kinh tế Nhà nước là chủ sở hữu đối với các tài sản chủ yếu, quan trọng. Đó là yếu tố tạo ra cơ sở kinh tế cho việc thực hiện quyền lực Nhà nước.

- Trong quan hệ quốc tế, Nhà nước là tổ chức duy nhất có chủ quyền, là tổ chức duy nhất trong hệ thống chính trị được coi là chủ thể của công pháp quốc tế.

Câu 14. 4 đ; a. 0,5 đ; b. 3,5 đ

Câu 15. Phân tích khái niệm và vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa trong đời sống chính trị-xã hội ?

a. Khái niệm pháp luật xã hội chủ nghĩa.

 Pháp luật xã hội chủ nghĩa là hệ thống các quy tắc xử sự do Nhà nước xã hội chủ nghĩa đề ra và bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội.

b. Vai trò của pháp luật.

         Trong đời sống chính trị xã hội, pháp luật có vai trò rất quan trọng, Pháp luật là phương tiện làm cho ý chí nhân dân trở thành hiện thực, là phương pháp thực hiện sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với Nhà nước và xã hội, là công cụ để Nhà nước thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội làm cho chúng phát triển theo định hướng nhất định.

Vai trò của pháp luật thể hiện:

- Pháp luật là công cụ quan trọng và chủ yếu để xây dựng chế độ mới(chế độ chính trị mới, chế độ kinh tế mới, nền văn hóa mới…).

- Pháp luật là công cụ chủ yếu để Nhà nước xã hội chủ nghĩa thực hiện nhiệm vụ quản lý mọi mặt của đời sống xã hội.

- Pháp luật là cơ sở để xây dựng hoàn thiện bộ máy nhà nuớc và để nâng cao hiệu lực của bộ máy Nhà nước.

- Pháp luật là phương tiện quan trọng để thực hiện quyền lực nhân dân, để bảo đảm và phát huy dân chủ.

-                Pháp luật là phương tiện thông qua đó Đảng cộng sản thực hiện sự lãnh đạo đối với toàn xã hội.

Câu 15. 4 đ; a. 1 đ; b. 3 đ

Thạc sĩ - Luật sư Nguyễn Tiến Đạt

Nguyên GV Đại học ANND

ĐT: 0908.150.759 ; 0903.835.468

 

Quý khách vui lòng liên hệ : Công ty Luật Sài Gòn Minh Luật để được tư vấn pháp luật miễn phí!

SÀI GÒN MINH LUẬT – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – TRANH TỤNG TẠI TÒA ÁN CÁC CẤP

CÔNG TY LUẬT TNHH SÀI GÒN MINH LUẬT

VP: Tầng 6, Tòa nhà M-H, 728 - 730 Võ Văn Kiệt, P1, Q5, Tp.Hồ Chí Minh

Website:  

http://www.congtyluatsaigon.com

http://www.saigonminhluat.com

http://www.saigonminhluat.com.vn

http://www.saigonminhluat.vn  

Email:         This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Thạc sĩ - Giảng viên Nguyễn Thanh Minh
Thạc sĩ - Luật sư Nguyễn Tiến Đạt